Uitslag Gouden decibel 2012

Op 6 november 2012 zijn de eerste Gouden decibel prijzen uitgereikt. In onderstaand overzicht de genomineerden en de winnaars. Het totale jururapport vindt u hier: Jury rapport Gouden decibel 2012.
1.   Categorie persoon

2  personen genomineerd:

 • Elly Waterman, al vele jaren breed actief binnen de geluidwereld. Al ruim 10 jaar de drijvende kracht achter Geluidnieuws.
 • Paulus Jansen, Tweede Kamerlid voor de SP. Heeft voor een Kamerlid relatief grote kennis omtrent de geluidregelgeving en toont ook een zeer grote betrokkenheid. Ook grote invloed gehad in het Swung-debat in de Tweede Kamer.

Winnaar

De jury is unaniem van oordeel dat Elly Waterman boven de anderen uitspringt. Kenmerkend voor  Elly is dat ze niet alleen goed is in haar ‘gewone’ werk, maar veel meer doet dan dat. Daarbij weet ze dat hoge niveau ook al heel lang vast te houden. Daarom verkiest de jury Elly Waterman als winnaar 2012 in de categorie persoon van de Gouden decibel.

 

 2.   Categorie wetenschappelijk prestatie

2 wetenschappers genomineerd:

 • Irene van Kamp, werkzaam bij het RIVM. Richt zich met name op het terrein van geluid en gezondheid. In dat kader werkt ze al vele jaren bij het RIVM en is internationaal sterk betrokken bij vele onderzoeken (oa. In EU- en WHO (Wereldgezondheidsorganisatie)-kader). Sinds 2003 is ze voorzitter van team 3 van de Internationale Commissie voor de biologische effecten van lawaai.
 • Frits van den Berg, werkzaam bij de GGD Amsterdam. Hij is gepromoveerd op geluid van windmolens, waarvoor wereldwijd belangstelling bestaat. Na de fysicawinkel in Groningen is hij nu werkzaam bij de GGD in Amsterdam. Hij is gedurende zijn loopbaan zich ook breder gaan bezig houden met geluid en de effecten van geluid. Recente voorbeelden zijn artikelen over laagfrequent geluid.

Winnaar

Vergelijking van de twee genomineerde wetenschappers leidt tot een beeld waarin Irene van Kamp meer gepubliceerd heeft en ook internationaal meer aan de weg timmert. Ze is bij meer internationale projecten betrokken of trekt ze zelfs. Frits van den Berg neigt er toe specifieker en nu ook minder wetenschappelijk actief te zijn.

Op basis hiervan komt de jury tot het oordeel de wetenschappelijke prestaties van Irene van Kamp aan te wijzen als winnaar 2012 in de categorie wetenschappelijke prestaties van de Gouden decibel.

 

3.   Categorie producten en diensten

De inzendingen in deze categorie worden expliciet beoordeeld op:

 1. creativiteit en innovativiteit
 2. effectiviteit en toepasbaarheid
 3. economisch belang
 4. de wijze van presentatie

In deze categorie zijn is met name vanwege het criteriumpunt creativiteit en innovativieit slechts 1 inzenden genomineerd:

 • Heien kan best een tikje zachter, campagne van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland voor het stimuleren van toepassingen van geluid- en trillingen beperkende middelen bij het heien. 

Winnaar

De ontvangen inzendingen bevatten hoofdzakelijk bestaande elementen. Bij het heien worden geen nieuwe technieken geïntroduceerd.  De inzending Heien kan best een tikje zachter betreft in feite communicatie. De campagne is bijzonder, aansprekend en geeft de omgeving argumenten dat het stiller kan. In die zin is de inzending zeker innovatief en creatief.

In deze categorie is slechts 1 inzending genomineerd. Daarom wijst de jury Heien kan best een tikje zachtervan de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland aan als winnaar van de Gouden decibel award 2012 voor het meest innovatieve product of dienst.

 

4.   Categorie gemeenten en provincies

Ten aanzien van deze categorie stelt de jury vast dat het uiteraard van belang is dat overheidsorganisaties de toegewezen taken goed uitvoeren. Daar richt deze prijs zich niet op, dat is in feite een verplichting die er al ligt. De jury zoekt juist naar datgene wat meer gedaan wordt dan wat moet. Welke provincie of gemeente levert wat extra’s?

Er zijn in deze categorie 2 inzendingen genomineerd:

 • Planologisch verankering geluidverkaveling, gemeente Zutphen. Unieke inzet van planologisch instrumentarium ten behoeve van de herstructurering van bedrijventerrein De Mars. Daarmee werd het op slot zitten van de zone voorkomen.
 • Stil(l) going strong, provincie Gelderland. Inzet van de provincie op het terrein van de beperking van wegverkeerslawaai van de 1200 km provinciale wegen, o.a. door 325 km stil asfalt.

Winnaar

De inzending van Zutphen geeft een beeld van een goede aanpak van de ontwikkeling van een bedrijfsterrein. Maar voor de jury is de inzending Stil(l) going strong van de provincie Gelderland meer overtuigend. De jury is erg te spreken over het feit dat het daarbij niet alleen blijft bij mooi beleid en mooie woorden, maar ook komt tot de uitvoering en financiering daarvan. Ook op andere terreinen binnen de geluidtaken is de provincie Gelderland vaak een voorbeeld voor anderen. Daarom gaat de gaat de prijs in de categorie gemeenten en/of provincies van de Gouden decibel 2012 naar de provincie Gelderland.

 

5.   Categorie actiegroepen

Er zijn in deze categorie 3 inzendingen genomineerd:

 • Stop de muziekte. Website en publicaties t.b.v. de aandacht voor de noodzaak van stilte in deze maatschappij
 • Werkgroep Geen zand erover, uit Milsbeek. Is al 30 jaar actief om zandvrachtverkeer uit de dorpskern van Milsbeek te weren.
 • Stichting Milieugroep Dronten. Strijdt al jaren tegen geluidoverlast van evenementen.

Winnaar

Het is moeilijk om tussen de 3 heel verschillende actiegroepen een keuze voor de winnaar te maken. Na discussie binnen de jury heeft uiteindelijk het gecreëerde draagvlak door  Geen zand erover de doorslag gegeven. De jury wijst daarom de prijs voor de actiegroep van de Gouden decibel 2012 toe aan de actiegroep Geen zand erover uit Milsbeek.

 

6.   Categorie meest veelbelovend afstudeerproject

De jury heeft vastgesteld dat de beoordeling met name gaat over het bijzondere dat het afstudeerwerk heeft en hoe het is uitgevoerd. Het onderwerp/de vraagstelling is veelal de opdracht voor de afstudeerder geweest en geeft daarmee minder een beeld van de kwaliteit van de afstudeerder en het afstudeerwerk.

In deze categorie zijn de volgende 2 inzendingen genomineerd:

 • Rick de Vos: Binaurale geluidblootstelling bij orkestmusici (direct geluid van het eigen instrument). Afstudeeronderzoek in het kader van de studie Audiologie aan de Paramedische Hogeschool Fontys te Eindhoven.
 • Yvonne Wattez: Geluidsabsorptie in sporthallen. Afstudeeronderzoek aan de Bouwkunde faculteit van de TU Delft

Winnaar

De inzending van Rick de Vos geeft inzicht in de geluidbelasting op de afzonderlijke oren van een muzikant. Yvonne Wattez geeft aan dat haar onderzoek de akoestiek in sporthallen betreft. Feitelijk onderwerp van haar afstuderen is inzicht krijgen in de geluidabsorptie, met name laag frequent.

Daar waar Rick zijn onderzoek nieuwe facetten en nuances laat zien, bevestigt Yvonne haar onderzoek dat e.e.a. functioneert zoals verwacht. Logischerwijs roept Rick zijn onderzoek dus ook vervolgvragen op (waarop hij weinig doorkijkjes geeft). Zo is het zeer interessant om te weten of de geluidbelasting van het eigen instrument in een orkestopstelling ook bepalend is voor de uiteindelijke dosismaat. Zoals Rick terecht aangeeft speel je zelf niet continu, maar het orkest wel. Voor sommige instrumenten zal gaan gelden dat het eigen instrument bepalend is voor de gehoorbelasting van een muzikant en voor instrumenten die in een orkest minder aan bod komen zal de gehoorbelasting van de muzikant meer bepaald worden door de instrumenten om hem/haar heen.

Aan Yvonne is te waarderen, dat ze zich tijdens haar onderzoek heeft weten te herpakken. Ze richt zich dan op het ontwerp van een houten geluidverstrooiende en geluidabsorberende wandbekleding over de onderste 3 meter van de wand. In feite doet ze in het kort een extra afstudeeronderzoek. Ze gebruikt daarbij de inzichten die ze in haar onderzoek heeft opgedaan. Zij heeft haar onderzoek heel breed getrokken. Zo staat ze uitgebreid stil bij de fysische achtergrond van de akoestiek van grote ruimten, de fysische aspecten van diffuse oppervlakken en de fysische achtergrond van absorptiemetingen.

In de voorgaande beschrijving zijn al vergelijkingen gemaakt tussen het werk van Rick de Vos en Yvonne Wattez. In essentie hebben beide metingen uitgevoerd om iets te onderzoeken. Dat Yvonne haar onderzoek zo breed heeft getrokken is te waarderen, maar leert wat betreft theorie helaas niet veel nieuws. Het onderzoek van Rick was wat dat betreft meer rechttoe rechtaan, maar brengt wel iets nieuws.

Een goede akoestiek in sporthallen is van groot belang en dat is het onderwerp van het onderzoek van Rick de Vos ook. Het onderzoek legt een probleem bloot. Het is goed en verrassend dat aandacht wordt besteedt aan gehoorverlies bij een beroepsgroep waar een goed gehoor essentieel is. Het onderzoek zet aan tot nieuwe inzichten.

Alles overziend is de jury van oordeel dat de prijs voor het meest veelbelovende afstudeeronderzoek in het kader van de Gouden decibel in 2012 gaat naar Rick de Vos voor zijn afstudeerproject Binaurale geluidblootstelling bij orkestmusici.

 

Overige categorieën

In de overige categorieën:

–          Transportbranche

–          Advies en ingenieurs bureau

–          Wild idee

zijn helaas geen inzendingen ontvangen en vallen er dit jaar dus ook geen nominaties en awards.

Hopelijk volgend jaar beter!

 

7.   Publieksprijs

Om in aanmerking te komen voor de publieksprijs kon er de maand oktober gestemd worden op de genomineerden. Er zijn ruim 450 stemmen uitgebracht.

De top 5 ziet er alsvolgt uit:

5e plaats met 7.8% van de stemmen is Paulus Jansen

4e plaats met 8% van de stemmen is Irene van Kamp

3e plaats met 9.8% van de stemmen is Yvonne Wattez

2e plaats met 10% van de stemmen is Heien kan een tikkie zachter

De Gouden decibel voor de publieksprijs gaat met 40% van de stemmen naar de actiegroep Geen zand erover uit Milsbeek.